มูลนิธิฟรีดริช คืออะไร

  • -

มูลนิธิฟรีดริช คืออะไร

Category : News

มูลนิธิในบ้านเราต้องบอกว่ามีเยอะมากๆ เนื่องจากเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา เด็ก โรคภัยไข้เจ็บและการเมือง เป็นต้น มูลนิธิอีกหลายแห่งเป็นมูลนิธิที่แตกมาจากต่างประเทศแล้วเข้ามาตั้งองค์กรและทำกิจกรรมในบ้านเราอย่างเช่น มูลนิธิฟรีดริช เนามัน

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน

มูลนิธินี้เป็น องค์กรไม่เน้นกำไรอีกแบบหนึ่งที่เน้นไปที่เรื่องส่งเสริมระบบประชาธิปไตย การเคารพสิทธิมนุษยชน เริ่มก่อตั้งขึ้นโดย ธีโอดอร์ ฮอยส์ ประธานาธิบดีคนแรกของเยอรมัน เมื่อปี 1958 ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง มูลนิธินี้ตั้งชื่อตาม ฟรีดริช เนามัน ผู้ซึ่งมีความเชื่อว่าอำนาจอธิปไตยจะมีความสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อประชากรจะต้องมีความรู้ทางการศึกษาและการเมือง เพื่อให้รู้หน้าที่ตัวเองและใช้สิทธิ์เสรีภาพอย่างเต็มที่

มูลนิธินี้มีจุดประสงค์อะไร

มูลนิธินี้ กิจกรรมของพวกเค้าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริม ให้ความรู้ ข้อมูล คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชากร องค์กร สถาบันหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในด้านของการเมืองเพื่อให้ทุกคนเข้าใจสิทธิตามหลักประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้อง มูลนิธิแห่งนี้มีสาขาอยู่ทั่วโลก 62 ประเทศ สำนักงานสาขาเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้จะตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่เอง สำนักงานของมูลนิธินี้ตั้งอยู่ที่ ชั้น 25 อาคารบีบีซี 29 ถนน สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพ จุดประสงค์ของมูลนิธิฟรีดริชมีดังนี้คือ เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม มีความเข้าใจอย่างแท้จริง สองส่งเสริมการปกครองด้วยกฎหมายและหลักนิติรัฐ เพื่อให้ทุกคนอยู่ได้อย่างมีความสุข สามคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสี่ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ที่ทุกคนสามารถจะค้าขายอะไรก็ได้ ที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจนเกินไปทั้งมิติของนายทุนและผู้บริโภค

กิจกรรมของมูลนิธิ ฟรีดริช ในไทย

มูลนิธิฟรีดริช ได้มีการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในบ้านเรามาอย่างมากมาย อย่างเช่น โครงการร่วมมือการพัฒนาชนบท ที่จังหวัดเชียงใหม่ โครงการนี้จัดทำขึ้นในปี 2518 โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยเน้นไปที่การพึ่งพาตนเอง และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการตัดสินใจและพัฒนาตัวเอง

ไม่เพียงแต่สังคมต่างจังหวัดเท่านั้น สังคมเมืองก็มีกิจกรรมของมูลนิธิเหมือนกัน ในปี 2537 ทางมูลนิธิได้มีการทำงานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายภาคีประชากรสังคมเมือง ที่มาจากหลากหลายอาชีพ เช่น ทนายความ หมอ นักวิชาการ นักธุรกิจ เพื่อเป็นเครือข่าย ช่วยเหลือ ระดมสมอง ระดมทุนในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นของตัวเอง พึ่งพารัฐให้น้อยที่สุด