About

stiftung-happy

กิจกรรมของเรามีจุดมุ่งหมายที่ค่านิยมทางเสรีนิยม แนวทางของมูลนิธิเพื่ออภิปรายปัญหาของยุโรป และทั่วโลก สำนักงานภูมิภาคเรามีความกระตือรือร้นในการสร้างการเจรจาทางการเมืองและการพัฒนาแนวทางเสรีนิยมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ บทสนทนาที่มีชีวิตชีวาบนพื้นฐานของความอดทน และร่วมกันเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักเหล่านี้ ริเริ่มพัฒนาผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นเป้าหมายของการทำงานของเรา โครงการของเรายังทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับทั่วโลกพันธมิตรมูลนิธิเสรีนิยม กับเนื้อหาของวาระการประชุมอยู่ในศูนย์ประดับโลก