21 กันยา วันสันติภาพสากล

  • -
International-Peace-Day

21 กันยา วันสันติภาพสากล

Category : News

วันสันติภาพสากลหรือวันสันติภาพโลกจะตรงกับวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อให้เป็นวันสันติภาพโลก หรือ World Peace Day ต้องการให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญและงดการใช้ความรุนแรง การหยุดทำสงคราม พร้อมกับมีการร่วมมือกันเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นไปทั่วโลก อย่างไรก็ตามกว่าจะเกิดเป็นวันสันติภาพโลกขึ้นมาได้นั้นต้องมีการผ่านเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ มากมายโดยเฉพาะเหตุการณ์เกี่ยวกับความรุนแรง มีการเสียชีวิตของผู้คนเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นวันนี้จึงถือเป็นวันที่มีความสำคัญอีกวันหนึ่งที่ทุกคนควรระลึกให้ดี

ประวัติของวันสันติภาพสากล

ในอดีตนั้นวันสันติภาพสากลหรือวันสันติภาพโลกไม่ได้มีการกำหนดวันที่แน่นอนเหมือนกับทุกวันนี้ เมื่อตอนปี 1981 คณะกรรมการประชุมสหประชาชาติได้มีการประกาศมติที่รับรองโดยคอสตาริกา ให้ทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือนกันยายน ที่ถือว่าเป็นวันเปิดประชุมสามัญคือวันสันติภาพสากลหรือวันสันติภาพโลก เป็นการให้ความสำคัญเกี่ยวกับสันติภาพ กระทั่งในอีก 20 ปีต่อมา หรือในปี 2001 ก็ได้เกิดมติใหม่อีกครั้งจากสหราชอาณาจักรและคอสตาริกาด้วยการกำหนดให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันยุติการสู้รบและได้มีการประกาศให้เป็นวันสันติภาพสากล หรือวันสันติภาพโลก (The International Day of Peace) เป็นการขอร้องให้ประชาชนจากทุกประเทศทั่วโลกหยุดการยิง ลดการใช้ความรุนแรงพร้อมกันทั่วโลกพร้อมกับมีการหยุดทำสงครามตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังได้มีการเชิญประเทศสมาชิกจากหน่วยงานต่างๆ มาในการฉลองพร้อมร่วมมือกันเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดไปทั่วโลก มีการกำหนดให้ช่วงปี 2001 – 2010 เป็นศตวรรษสากลเพื่อวัฒนธรรมสันติภาพและความไม่รุนแรงเพื่อเด็กๆ บนโลก มีจุดมุ่งหมายสำคัญ 6 ประการ

  1. เป็นการให้ความเคารพกับชีวิตทั้งหลาย เคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีของแต่ละคน ไม่มีการแบ่งชนชั้นหรือความลำเอียง
  2. งดการใช้ความรุนแรงทุกๆ รูปแบบ เฉพาะยิ่งยิ่งต่อเด็กและเยาวชน
  3. มีการแบ่งปันต่อผู้อื่นอย่างมีน้ำใจ ขจัดปัญหาเรื่องการแบ่งแยก ขาดความยุติธรรม พร้อมยอมรับความแตกต่างในด้านวัฒนธรรม
  4. มีการรักษาและสงวนไว้ซึ่งป่าของผืนโลก ฝึกการดำเนินชีวิตด้วยความรับผิดชอบพร้อมกับให้ความเคารพต่อทุกชีวิตในโลก เป็นการรักษาสมดุลของธรรมชาติที่อยู่บนโลกใบนี้
  5. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เคารพต่อระบอบประชาธิปไตย ให้โอกาสทุกฝ่ายในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสตรี

การสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องทำ ไม่ใช่แค่เรื่องของการเห็นตนเองเป็นสำคัญเพียงอย่างเดียว การใช้ชีวิตของคนเราจำเป็นต้องอาศัยผู้อื่นด้วย เพราะฉะนั้นการเป็นมิตรจึงเป็นเรื่องดีเสมอ