ยินดีต้อนรับสู่มูลนิธิสิทธิและเสรีภาพ

ส่งเสริมการมีเสรีภาพให้กับประชาชนทั้งในและต่างประเทศ

เสรีภาพในการประกอบอาชีพด้วยระบอบประชาธิปไตย

สำหรับประชาชนที่เป็นพลเมือง ซึ่งอยู่ในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ได้รับสิทธิในหลายๆ ด้าน ตามที่มนุษย์คนหนึ่งสมควรพึงมี แต่ในเรื่องของการตัดสินใจในการประกอบอาชีพต่างๆ เอง ก็สมควรได้รับด้วยเช่นเดียวกันตราบใดที่อาชีพนั้นไม่ผิดกฎหมาย ไม่คร่าชีวิตคนอื่น ไม่เกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายในประเทศ และถ้ามีความสามารถก็ประกอบอาชีพนั้นได้ทั้งสิ้น

เสรีสิทธิเสรีภาพ

หลักสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพการทำงาน ภายใต้ระบอบการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ทุกคนสามารถประกอบอาชีพใดก็ได้ที่ไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย อ้างอิงตามมาตรา 56 ประชาชนทุกคนล้วนมีสิทธิเสรีภาพ ในการประกอบกิจการนำเข้ามาลงแข่งขันทางการค้าในตลาดได้อย่างเสรี และเป็นธรรม และยังสามารถประกอบได้ทุกอาชีพอีกด้วย แต่ก็ยังอาจยกเว้นในกรณีมีการอ้างอิงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ เพื่อประโยชน์รักษาความมั่นคงของรัฐ ควบคุมปัจจัยในเรื่องเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนทางด้านสาธารณูปโภค รักษาความสงบเรียบร้อย ช่วยรักษาศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบในการประกอบอาชีพ และมีการคุ้มครองผู้บริโภค การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การป้องกันการผูกขาด รวมทั้งกำจัดความไม่เป็นธรรม

ธุรกิจของคุณ หรืออาชีพของคุณจะไม่ต้องไปเบียดเบียนผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อน เกิดความกังวล หรือเกิดความรำคาญใจ และคุณจะต้องดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีการค้าขายเป็นธรรม สมเหตุสมผล

ยกระดับการแข่งขันในระดับแบบมีคุณภาพ

โดยระบอบประชาธิปไตยเศรษฐกิจแบบเสรี มีแนวคิดว่าทางภาครัฐบาล ไม่ควรที่จะมีหน้าที่ในการดำเนินการทางเศรษฐกิจ ซึ่งการดำเนินการในเส้นทางนี้ควรยกให้เป็นของเอกชน แต่ทางรัฐมีหน้าที่ดูแลกลไกทางตลาด พร้อมทั้งทำหน้าที่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และหารายได้เข้าสู่ประเทศ รวมทั้งเศรษฐกิจในประเทศอย่างต่อเนื่องอีกด้วย หน้าที่ของรัฐในระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมนี้ ก็มีแค่การกำกับดูแลธุรกิจของภาคเอกชนทั่วทั้งประเทศ ให้ดำเนินไปถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด, ของหนีภาษี เป็นต้น รวมทั้งยังต้องเข้ามาดูแลทำให้การแข่งขันนั้นมีความเป็นธรรม ไม่มีการกลั่นแกล้งกัน หรือไม่มีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคจนเกินไป โดยประเทศไทยของเราเองก็ได้นำหลักการนี้ ไปปรับใช้กับการบริหารงานในประเทศ โดยการจำกัดเสรีภาพ จะกระทำมิได้เว้นแต่มีข้อยกเว้นด้วยการอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดของประเทศ อีกทั้งยังต้องมีการคุ้มครองประชาชน ในด้านสาธารณูปโภค ความสงบสุขเรียบร้อย จัดระเบียบการประกอบอาชีพ ให้อยู่ในระบบ สามารถตรวจสอบได้ ใช้ในการตรวจสอบในการเรียกจัดเก็บภาษีได้อย่างต่อเนื่อง

การคุ้มครองผู้บริโภค

อีกทั้งยังต้องคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนรักษาทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างดี ดังนี้แล้วคุณผู้อ่านคงจะเห็นได้ว่า ระบบเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ มีการจัดการที่ดี การแข่งขันนั้นก็จะมีระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งยังประชาชนยังเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองได้เพราะฉะนั้นถ้าทางภาครัฐให้ความสนใจดูแลผู้บริโภค มีความกังวลในเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าการขายคุณภาพต่ำ แต่กลับโฆษณาว่าเป็นสินค้นที่มีคุณภาพสูง เกินตามความเป็นจริง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยกันทั้งนั้น และยังส่งผลต่อภาพรวมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอีกด้วย

ถ้าการกระตุ้นทางเศรษฐกิจนี้ได้รับการควบคุม และมีคุณภาพดี ก็จะสามารถบริหารในราคาที่สมเหตุสมผลได้ อีกทั้งยังส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้อีกด้วย เพราะฉะนั้นแล้ว การบริหารประเทศที่ดำเนินไปพร้อมกับการให้อิสรเสรีแก่อาชีพนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย จึงต้องระดมสมองจากผู้มีความรู้ในเรื่องของระบบเศรษฐกิจ ผู้มีความรู้ในเรื่องของธุรกิจ ก็จะทำให้องค์ประกอบในส่วนนี้เจริญก้าวหน้า และกลายเป็นประเทศที่ยกระดับตัวเองขึ้นมา ไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วในที่สุด