สำนักพระพุทธศาสนาสนับสนุนการก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพในประเทศไทย

  • -

สำนักพระพุทธศาสนาสนับสนุนการก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพในประเทศไทย

Category : News

คณะกรรมการยกร่างโครงการก่อตั้งสภานานาศาสนาฯ รวมถึงผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทุกๆ ท่านได้มีการปรึกษาพร้อมขอความร่วมมือในโครงการการก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพ-ประเทศไทย ในงานดังกล่าว ผอ. นพรัตน์ได้มีการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการยกร่างโครงการก่อตั้งสภานานาศาสนาฯ พร้อมกันนี้ยังได้กล่าวยินดีกับการให้การสนับสนุนพร้อมเห็นความสำคัญของการก่อตั้งสภานานาศาสนาฯ ในครั้งนี้ พร้อมยังเสนอแนะให้มีการจัดประชุมร่วมกับประมุขหรือผู้ที่ทรงคุณวุฒิทางด้านศาสนาขององค์กรศาสนาหลัก เพื่อทำการพิจารณา แสดงความคิดเห็น พร้อมมีมติเกี่ยวกับการจัดตั้งสภานานาศาสนาแห่งนี้ร่วมกัน ด้านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็มีความยินดีในการร่วมเป็นเจ้าภาพสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ โดยผลการอภิปรายโดยสรุปจากการปรึกษาหารือโดยสังเขปมีดังนี้

  1. การก่อตั้งสภานานาศาสนาตั้งแต่แรกต้องสร้างความเข้าใจพร้อมบรรยากาศอันชัดเจน สภานานาศาสนาได้รับการก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลักเพื่อสันติภาพและส่วนรวม, เป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือ การศึกษา การเจรจา เพื่อแก้ไขความขัดแย้งและสร้างเสริมสันติภาพ, มีการนำคุณธรรมและจริยธรรมของศาสนธรรมในแต่ละศาสนามาช่วยกันสร้างสันติภาพ
  2. สภานานาศาสนาไม่ใช่เวทีสำหรับการเผยแพร่ หรือสร้างความน่าสนใจให้กับศาสนาของตนเอง แต่เป็นโอกาสให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ของศาสนิกชนทั้งหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมพร้อมหลักปฏิบัติของศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาของตนเอง ตามบรรยากาศของศาสนสัมพันธ์
  3. สภานานาศาสนาไม่ได้ก่อตั้งและดำเนินงานเพื่อต้องการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง
  4. สภานานาศาสนาไม่ใช่เวทีที่ศาสนิกชนของศาสนาใดศาสนาหนึ่งมาแสดงออกในความเป็นอคติ ความเกลียดชัง หรือความขุ่นเคืองให้เกิดขึ้นกับศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ
  5. เริ่มก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ให้เริ่มต้นจากศาสนาและองค์กรศาสนาที่กรมศาสนาได้รับรองก่อน พอสภาฯ ได้รับการก่อตั้งจนเริ่มดำเนินงานก็สามารถพิจารณาศาสนาหรือองค์กรศาสนาอื่นๆ ให้เข้ามาเป็นสมาชิกได้
  6. สภานานาศาสนาต้องได้รับรองตามกฎหมายในรูปแบบขององค์กรอิสระภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาล เป็นตัวแทนรัฐบาลได้
  7. สภานานาศาสนาควรต้องสร้างผลงานดูเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดการยอมรับในประเทศไทยแล้วนำออกไปสู่เวทีระดับโลกต่อไป

ถือเป็นความร่วมมืออันดีที่คนทั่วไปจะได้มีความเข้าใจในหลักศาสนาอื่นๆ มากขึ้นไม่ใช่แค่เพียงศาสนาที่ตนเองนับถืออยู่ การให้ความเข้าใจกับผู้อื่นก็จะส่งผลให้ความขัดแย้งในสังคมลดลง ความสงบสุขก็สามารถเกิดขึ้นได้ภายในสังคมของเราเช่นเดียวกัน ถือเป็นเรืองดีๆ ที่ต้องได้รับการสนับสนุนกันต่อไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน