มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน | FCEM คือ

 • -
FCEM-photo

มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน | FCEM คือ

Category : News

มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน หรือ Foundation for Community Educational Media (FCEM) ได้มีการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เลขที่ กท 1409 จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2549 เพื่อส่งเสริมเสรีภาพในด้านการแสดงออก เป็นการเสริมสร้างประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และด้านของความยุติธรรมภายในสังคม ใช้การสร้างเครื่องมือหนุนเพื่อเสริมศักยภาพให้กับชุมชน ก่อให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ มีการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และการเปิดประเด็นในด้านสังคมที่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม วัฒนธรรม การเมือง

วิสัยทัศน์ของมูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน

มุ่งเน้นการเป็นศูนย์รวมของสื่อ media hub ทำการสร้างสรรค์สังคมให้กับพลเมืองไทยและอาเซียนก่อให้เกิดการชื่นชมยินดีกับเสรีภาพที่ถูกแสดงออกมา ความหลากหลายของสื่อ การรายงานในลักษณะเจาะลึก รวมถึงการเสริมสร้างประชาธิปไตยด้านการปกครองอันดีด้วย

คุณค่าหลักสำหรับการยึดมั่นต่อการทำงาน

 • ต้องมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
 • มีความเท่าเทียมกันและครอบคลุมหมด
 • มีจริยธรรมพร้อมความเป็นมืออาชีพในทุกๆ ด้าน
 • มีเสรีภาพในการแสดงออกพร้อมกับมีสิทธิในการรับรู้ข่าวสารเรื่องราวต่างๆ
 • ให้การเคารพต่อความหลากหลาย
 • มีจิตวิญญาณที่ก้าวหน้า สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม
 • เกิดการข่ายเครือข่ายและพันธมิตรส่วนท้องถิ่นกับส่วนนานาชาติ

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งและการดำเนินงาน

 • ส่งเสริมการศึกษากับชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง กฎหมาย สิทธิและหน้าที่พลเมือง วิทยาศาสตร์ การศึกษา เทคโนโลยี สาธารณสุข ที่เอื้อประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไปพร้อมๆ กับการพัฒนาสังคมโดยรอบ
 • ให้การส่งเสริมสนับสนุนการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองและชุมชนที่มีประโยชน์ ต่อสาธารณชนอันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมพร้อมกับการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
 • ช่วยส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออก มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านสังคม
 • ส่งเสริมด้านการยอมรับและเคารพสิทธิของบุคคลอื่นที่มีความแตกต่าง มีการส่งเสริมให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 • ดำเนินการร่วมมือกับองค์กรการกุศลต่างๆ ทำให้เกิดสาธารณประโยชน์
 • ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชนได้มีการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์แบบไม่แสวงหาผลกำไรมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีชื่อเสียงต่อการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการพัฒนาสื่อของไทยในประเด็นต่างๆ ถือเป็นองค์กรแค่ไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่มีการทำงานเป็นระบบ ต่อเนื่อง ต้องการอบรมสื่อกับองค์กรภาคประชาชนในบริเวณภูมิภาคต่างๆ เน้นการเข้าถึงองค์กรท้องถิ่นตามชุมชนขนาดเล็กเพื่อสืบหาและมีการรายงานสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับผู้คนในชุมชนเหล่านั้นด้วย มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินงานบนพื้นฐานของประสบการณ์ ชื่อเสียง ทักษะความรู้ เปิดพื้นที่สื่อให้กว้างขึ้น แข็งแกร่งขึ้น ภายใต้กรอบของพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ได้มีการกำหนดเอาไว้