ความหมายสิทธิเสรีภาพคือ

  • -
fundamental-freedom-pic

ความหมายสิทธิเสรีภาพคือ

Category : News

คำว่าสิทธิเสรีภาพเป็นคำที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี หากมองในภาพรวมคำสองคำนี้ก็เปรียบได้กับความมีสิทธิ์มีเสียงของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ตามกฎระเบียบที่ได้มีการวางแผนเอาไว้อย่างชัดเจน สามารถทำในสิ่งต่างๆ ที่ตนเองต้องการได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นๆ แต่จริงๆ แล้วความหมายของคำๆ นี้สามารถแตกแขนงออกไปได้อีกมากมายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันโดยคำว่าสิทธิเสรีภาพสามารถสร้างความหมายที่ทำให้เข้าใจได้มากขึ้นอีกหลายประการ

ความหมายของสิทธิ

จริงๆ แล้วได้มีคนให้ความหมายของสิทธิเอาไว้มากมายแต่เมื่อมีการสรุปโดยภาพรวมแล้ว สิทธิ คือ อำนาจทางกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองกับบุคคลซึ่งก่อให้เกิดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย มีการรับรอง คุ้มครอง และต้องไม่เป็นการรบกวนสิทธิหรือหน้าที่อันสมควรเป็นไปตามสิทธิที่ตนเองพึงได้รับ เป็นความชอบธรรมที่บุคคลสามารถใช้กับผู้อื่นเพื่อคุ้มครองและรักษาประโยชน์อันสมควรได้

ความหมายของเสรีภาพ

การที่บุคคลสามารถมีอิสระในการทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถที่จะกระทำหรือไม่กระทำก็ได้ ให้เป็นไปตามความต้องการของตนเอง มีอำนาจในการกำหนดสิ่งที่ตนเองต้องการ แต่ทั้งนี้ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกัน

ความแตกต่างระหว่างสิทธิกับเสรีภาพ

จริงแล้วความแตกต่างของสองคำนี้สามารถสรุปได้ง่ายๆ คือ สิทธิเป็นอำนาจที่บุคคลพึงมีเพื่อเรียกร้องให้คนอื่นกระทำหรือละเว้นการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิทธิจึงเป็นเหมือนอำนาจอันถูกต้องที่ใช้ระหว่างตนเองกับผู้อื่น ปราศจากการครอบงำหรือแทรกแซงใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนเสรีภาพนั้นจริงๆ แล้วจะไม่ก่อให้เกิดหน้าที่ต่อบุคคลอื่น อาทิ เสรีภาพต่อการนับถือศาสนา ซึ่งทุกคนมีเสรีภาพมากพอในการเลือกนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม่นับถือศาสนาก็ได้ ซึ่งเราจะเห็นว่าเสรีภาพในกรณีดังกล่าวนี้ไม่ก่อให้เกิดหน้าที่ต่อบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น แต่ถ้าหากเป็นสิทธิในเสรีภาพย่อมมีความหมายว่า บุคคลนั้นมีสิทธิในการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่มีการรับรองในความหมายดังกล่าว ก่อให้เกิดความผูกพันกับบุคคลอื่น กล่าวโดยสรุปคือ บุคคลมีหน้าที่ต้องไม่ละเมิดการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคลอื่นๆ

อย่างที่กล่าวไปว่า สิทธิเสรีภาพ เป็นคำที่เราส่วนใหญ่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีด้วยความที่ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย เหนือสิ่งอื่นใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพสิ่งสำคัญก็คือทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบและรัฐธรรมนูญที่ได้ร่างเอาไว้ ที่สำคัญต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่อย่างนั้นการใช้สิทธิเสรีภาพแบบนี้ย่อมไม่ส่งผลดีอย่างแน่นอน เป็นการเลือกใช้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในสถานการณ์ต่างๆ