Category Archives: News

  • -
Female-Friend-Foundation-

มูลนิธิเพื่อนหญิง

Category : News

“มูลนิธิเพื่อนหญิง” มีบทบาทอย่างมากในประเทศไทย ถือเป็นตัวแทนของผู้หญิงไทยทั้งประเทศ คอยออกหน้าเพื่อรักษาผลประโยชน์แก่สตรี ตามจุดประสงค์หลักที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยปกป้องสิทธิของสตรีที่ตกเป็นเหยื่อ

“Read More”

  • -
Sunflower-Foundation

มูลนิธิทานตะวัน สาย 4

Category : News

“มูลนิธิทานตะวัน” เป็นโครการที่มีเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็กและเยาว์ชนจากปัญหาคามเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยดำเนินการมาแล้วกว่า 37 ปี (นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2522) ด้วยการบริหารงานของ “ส.นพ.ประเวศ วะสี” ประธานกรรมการ

“Read More”

  • -
ENLAWTHAI-Foundation

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (ENLAWTHAI Foundation)

Category : News

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม แรกเริ่ม คือ โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม ถือกำเนิดขึ้นจากการประชุมร่วมกันขององค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งผสมผสานระหว่าง สิ่งแวดล้อม, ด้านพลังงาน, ด้านสิทธิมนุษยชน, ด้านการพัฒนาจากหลากหลายองค์กร

“Read More”