Category Archives: News

  • -

สำนักพระพุทธศาสนาสนับสนุนการก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพในประเทศไทย

Category : News

คณะกรรมการยกร่างโครงการก่อตั้งสภานานาศาสนาฯ รวมถึงผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทุกๆ ท่านได้มีการปรึกษาพร้อมขอความร่วมมือในโครงการการก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพ-ประเทศไทย

“Read More”

  • -
fundamental-freedom-pic

ความหมายสิทธิเสรีภาพคือ

Category : News

คำว่าสิทธิเสรีภาพเป็นคำที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี หากมองในภาพรวมคำสองคำนี้ก็เปรียบได้กับความมีสิทธิ์มีเสียงของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ตามกฎระเบียบที่ได้มีการวางแผนเอาไว้อย่างชัดเจน สามารถทำในสิ่งต่างๆ ที่ตนเองต้องการได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นๆ แต่จริงๆ

“Read More”

  • -
FCEM-photo

มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน | FCEM คือ

Category : News

มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน หรือ Foundation for Community Educational Media (FCEM) ได้มีการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เลขที่ กท 1409 จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2549

“Read More”